• تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181
  • آتابای ، ارزشی ماندگار
  • جنس فروخته شده، پس گرفته می شود.

بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت

ماموریت ما:

ایجاد تحول و توسعه در صنعت تاسیسات و ساختمان کشور و متولی ایده های ناب و مدرن با تجهیزات پیشرفته جهانی و صعود به آن مرحله از کیفیت برای رقابت جهانی و همواری مسیر توسعه کشور و ایجاد نگرشی نو در تبریز ، شهر اولین ها.

بازگشت