• تابستانی خنک با تجهیزات سرمایشی KNP
  • آتاپایپ ، نگین صنعت آذربایجان
  • خسرویت ، دوست دار محیط زیست
  • خسرو نیکو پلاست نیک اندیش خلاق
  • کیفیت نیکو پلاست حاصل نیک اندیشی ماست
  • شماره پیام کوتاه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست : 3000568181
  • آتابای ، ارزشی ماندگار
  • جنس فروخته شده، پس گرفته می شود.

سمینارهای برگزار شده

بازدید جمعی از کارشناسان و صاحب نظران عرصه نظام مهندسی استان

بازدید جمعی از کارشناسان و صاحب نظران عرصه نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی و برگزاری نشست هم اندیشی در راستای برنامه های گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست در 15 دی ماه سال 1390 .
 

بازگشت